Nazwa projektu: „TRAMPOLINA KARIERY – WYBIJ SIĘ NA RYNKU PRACY”

Projekt „TRAMPOLINA KARIERY – WYBIJ SIĘ NA RYNKU PRACY” jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  na podstawie umowy nr POWR.01.05.01-00-0082/20-00

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.05.2023 r. poziomu zatrudnienia wśród 360 (min.185K) niepracujących osób z niepełnosprawnościami w wieku pow.18 r.ż. z województwa podkarpackiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. 

Kwota dofinansowania: 5 011 200,00 zł 

Projekt zakłada realizację wsparcia które ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej. Każdy uczestnik projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

  1. Opracowanie dla każdego uczestnika diagnozy wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do aktywizacji uczestnika projektu w formie IPD lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję oraz udzielnie minimum dwóch form wsparcia na etapie aktywizacji wskazanej w IPD (np. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami i lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje / kompetencje uczestników projektów i/lub staże zawodowe i/lub inne formy wsparcia zgodnie z zapisami IPD.). Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej;
  2. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu;
  3. Utrzymanie w zatrudnieniu przez okres trzech miesięcy uczestnika który otrzyma wsparcie i podejmie zatrudnienie.

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie.